Budeme ve farnosti volit pastorační radu, přemýšlejte nad vhodnými kandidáty!

Pastorační a ekonomická rada farnosti.
Je třeba, aby naše farnost měla obě tyto rady, když jsem do farnosti nastoupil, tak měla ekonomickou radou, která vznikla v rozporu se stanovami, neboť neměla člena voleného farností (správně pastorační radou farnosti) a členové ekonomické rady nějak nadále nejevili tuto službu ve farnosti plnit, proto ekonomickou radu v souladu se stanovami otec arcibiskup odvolal. „Pastorační rada“ vznikla opět pouze jen jakýmsi jmenováním ze strany faráře, bez voleb, bez řádného jmenování atd.., což také není možné.
Proto se v naší farnosti budou konat nové volby do pastorační rady farnosti. Je také třeba, aby byla zohledněna nová situace, kdy kostel sv. Jana Nepomuckého patří farnosti svatého Petra a Pavla. Jelikož je na území města Prostějova a jeho místních částí několik farností, je příslušnost k farnosti daná čistě územím farnosti v našem případě relativní. Vlastní město Prostějov dělí na farnosti Povýšení sv. Kříže a sv. Petra a Pavla, dle mého dosavadního zjištění, linie – Brněnská – Wolkerova – Újezd – Olomoucká. Budeme ale vycházet z toho, že  kdo pravidelně navštěvuje nedělní bohoslužby v kostele svatého Jana Nepomuckého (sobota) a svatého Petra a Pavla může volit a být zvolen do pastorační rady farnosti.
III. 2.    Volební právo:
III. 2. 1. právo volit má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti;
III. 2. 2. právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit a který je ochoten plnit úkoly pastorační rady.
Prvním bodem voleb do pastorační rady farnosti je ustanovení volební komise, aby byla zaručena transparentnost. Tímto vyzývám případné zájemce o tuto službu.
Druhým bodem je sestavení kandidátní listiny, je proto třeba, abyste Vy navrhnuli, koho považujete za vhodného kandidáta do pastorační rady farnosti. Své návrhy přineste na připravených lístcích do čtrnácti dnů, t.j.  do 07. 02. 2016.
Kromě volených členů má pastorační rada i členy jmenované farářem a členy delegované podle bodu stanov II. 1. 3. po jednom delegátu z řeholních společenství, církevních sdružení (např. Charity), uznaných hnutí a jiných církevních zařízení (např. škol) – zde se nejspíše protne členství v pastorační radě farnosti Povýšení svatého Kříže a svatého Petra a Pavla, alespoň bych to považoval za vhodné.
 
Aby bylo zřejmé, jaké jsou úkoly a práva pastorační rady tak je uvádím podle platných stanov pastorační rady olomoucké arcidiecéze.

 1. 3. K úkolům pastorační rady zvláště náleží:
 2. 3. 1. probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci členů;
 3. 3. 2. získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování;
 4. 3. 3. přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii;
 5. 3. 4. podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou;

1.3.5. vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách;

 1. 3. 6. sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné návrhy k jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je;
 2. 3. 7. koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět;
 3. 3. 8. zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů případně i ostatních spoluobčanů na veřejnosti;
 4. 3. 9. probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír a rozvoj pozitivních hodnot ve světě;
 5. 3. 10. hledat a budovat ekumenickou spolupráci v pastorační a charitativní činnosti;
 6. 3. 11. podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy při respektování jejich samostatnosti; v dialogu s nimi a ostatními skupinami ve farnosti koordinovat jejich úkoly a služby;
 7. 3. 12. hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství;
 8. 3. 13. pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti;
 9. 3. 14. společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství;
 10. 3. 15. v návaznosti na pastorační program diecéze určit pořadí úkolů, jež je třeba plnit;
 11. 3. 16. spolupracovat při provádění lidových misií, při duchovních obnovách, při plánování a organizování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu, vývěsku, o farní kroniku apod.
 12. 4. Pastorační rada má právo:
 13. 4. 1. sdělit arcibiskupovi svůj názor, má-li dojít k obsazení uprázdněné farnosti nebo k jiným personálním změnám, které se týkají duchovních působících ve farnosti. Právo arcibiskupa rozhodnout o personálních změnách dle svého uvážení tím není dotčeno;
 14. 4. 2. být zavčas informována o vzniku a zániku společenství a organizací ve farnosti;
 15. 4. 3. vyjádřit svůj názor při změnách organizace duchovní správy ve farnosti, případně hranic farnosti, při výběru pomocníků k podávání eucharistie, při výběru lektorů, akolytů a katechetů, při plánování lidové misie či duchovní obnovy farnosti;
 16. 4.4 podílet se na přípravě důležitých pastoračních kroků, na řešení důležitých otázek, týkajících se života farnosti, např. uspořádání církevních slavností a zvláštních slavnostních bohoslužeb (poutí, procesí, prosebných dnů) a na stanovení pořádku bohoslužeb.

Aleš Vrzala, farář